partners:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) jest niepubliczną uczelnią, założoną w 2001 roku. WSEI oferuje studia licencjackie i magisterskie w wielu dyscyplinach naukowych. Uczelnia ma ponad 6000 studentów (z czego około 80% to studenci zaoczni). Jest uznaną w całym kraju instytucją, która stale angażuje się w partnerstwa z organizacjami i instytucjami UE w celu wspierania edukacji, szkoleń i badań.
Według ogólnopolskiego rankingu "Perspektywy" 2017- WSEI zajmuje 1 miejsce wśród uczelni niepublicznych w regionie i 18 na liście ogólnopolskiej. Od 6 lat WSEI regularnie otrzymuje certyfikat "Uczelnia Liderów" nadawany przez Fundację Rozwoju Edukacji Wyższej.
WSEI oferuje szereg kierunków ściśle związanych z nauką zawodu. W ofercie dostępne sa studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, a w tym ekonomia, zarządzanie i informatyka. Doświadczenia edukacyjne sa dodatkowo stale rozwijane poprzez szeroką działalność badawczą i transfer wiedzy (Centrum Technologii Informatycznych i Bezpieczeństwa Transportu).
Wszystkie programy oferowane przez WSEI są akredytowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSEI wprowadziła również system punktów ECTS, aby stosować standardy UE w zakresie uznawalności dyplomów na arenie międzynarodowej. W ostatnim czasie WSEI wdraża również modułowy system nauczania na niemal wszystkich kierunkach studiów.
Oferta edukacyjna Uczelni jest stale modyfikowana w celu dostosowania się do wymagań rynku pracy, co wyraża się poprzez tworzenie nowych programów i specjalności. Wysoki poziom procesu kształcenia jest utrzymywany przez blisko 400 starannie dobranych pracowników dydaktycznych, posiadających odpowiednie stopnie naukowe i niezbędne doświadczenie akademickie. WSEI posiada również doskonałe zaplecze dydaktyczne (11 laboratoriów, m.in. nowoczesne pracownie audiowizualne i multimedialne), które wspiera proces nauczania i uczenia się oraz buduje most pomiędzy edukacją, biznesem i przemysłem.
Uczelnia utrzymuje ścisłą współpracę z wieloma instytucjami edukacyjnymi w całej Europie, przyjmując coraz bardziej międzynarodową perspektywę. Jest również zaangażowana w utrzymanie wysokiego poziomu badań wynikających z programów naukowych wraz z rozwojem współpracy z przemysłem, handlem, a także sektorem badawczo-rozwojowym na poziomie międzynarodowym.
Zespół projektowy WSEI posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu wniosków, realizacji i koordynacji projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach różnych inicjatyw unijnych. Koncentruje się na budowaniu mostów pomiędzy biznesem a sektorem akademickim, tworzeniu powiązań pomiędzy pracą a edukacją poprzez wprowadzanie nowych innowacyjnych metod i narzędzi do programów akademickich.
Badania naukowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie wspierane są przez Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju oraz Dział Finansowy, które posiadają doświadczenie w zakresie pomocy budżetowej i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE. W zakresie projektów finansowanych ze środków UE uczelnia posiada doświadczenie w realizacji programów Erasmus (studia, praktyki, programy intensywne, projekty wielostronne), LDV (VETPRO, TOI) oraz innych inicjatyw na poziomie krajowym i międzynarodowym. WSEI działała również jako ekspert w innych projektach UE.

Grupa Aspire-igen jest największą organizacją zawodową i szkoleniową w regionie Yorkshire (obszar zamieszkiwany przez ponad 5 milionów ludzi). Grupa jest przedsiębiorstwem społecznym typu not-for-profit z 22-letnim doświadczeniem we wspieraniu młodych ludzi w znalezieniu zatrudnienia. Poziom deprywacji społecznej w Yorkshire jest jednym z najgorszych w Wielkiej Brytanii, z widocznymi rozległymi obszarami wykluczenia i bezrobocia.
Grupa wspiera integrację społeczną i regenerację poprzez dostarczanie szeregu usług doradczych i szkoleniowych. Obejmuje to dostarczanie programów szkolenia zawodowego dla młodych, niekontynuujących nauki bezrobotnych ludzi w celu przygotowania ich do wejścia na rynek pracy oraz oferowanie doradztwa w 28 szkołach w regionie. Grupa Aspire-igen jest uznanym centrum doskonalenia zawodowego, zapewniającym szkolenia dla profesjonalistów z dziedziny doradztwa zawodowego.
Aspire-igen zatrudnia ponad 150 stałych pracowników w całym regionie. Pracownicy ci pomagają organizacji w pracy z ponad 3 000 młodych, niekontynuujących nauki bezrobotnych ludzi w ramach kursów zawodowych, przeprowadzają około 36 500 sesji doradczych dla dorosłych oraz współpracują z ponad 10 000 młodych ludzi w ramach innych wydarzeń związanych z doradztwem zawodowym (targi kariery w szkołach itp.).
Poprzez działania działu Aspire-international zaangażowanego w Euroguidance, Aspire-igen od 1992 r. stała się europejskim centrum zasobów dla brytyjskiej społeczności doradców zawodowych. Grupa jest źródłem informacji na temat edukacji i poradnictwa w innych krajach europejskich i ściśle współpracuje z innymi brytyjskimi służbami, takimi jak Europass, Eurodesk i EURES, aby wspierać osoby chcące jak najlepiej wykorzystać możliwości pracy lub nauki za granicą. Wspiera brytyjskich doradców w ich pracy z osobami nowo przybyłymi do kraju, promując długoterminową integrację i włączenie społeczne migrantów. Organizuje również wizyty studyjne i staże typu "job shadowing" dla partnerów z całej Europy, aby dzielić się najlepszymi praktykami, szczególnie w dziedzinie postępu cyfrowego i wartości, jaką nowe technologie mogą wnieść do poradnictwa, kształcenia i szkolenia zawodowego.
Grupa Aspire-igen przywiązuje dużą wagę do monitorowania standardów jakości wszystkich programów szkoleniowych i doradczych realizowanych zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Podczas ostatniej inspekcji Ofsted (Krajowy Urząd ds. Standardów w Edukacji, Usługach dla Dzieci i Umiejętnościach) otrzymała ocenę dobrą i jest akredytowana zarówno przez standard jakości Matrix, jak i Investors in People.

CARDET jest wiodącym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w regionie Morza Śródziemnego, posiadającym światowe doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i budowania potencjału. Jako największy niezależny ośrodek non-profit z siedzibą na Cyprze, CARDET jest niezależnie stowarzyszony z uniwersytetami i instytucjami z całego świata, takimi jak Uniwersytet Yale, Uniwersytet w Nikozji i Międzynarodowa Rada Mediów Edukacyjnych.
CARDET zrealizował ponad 400 projektów, w których odnosił się do takich zagadnień jak edukacja, przedsiębiorczość, włączenie społeczne, nowe technologie, umiejętności cyfrowe czy też ścieżki podnoszenia kwalifikacji. Skupia międzynarodowy zespół ekspertów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie badań i rozwoju edukacji. Członkowie zespołu, zarządu i rady doradczej CARDET pracowali na wysokich stanowiskach w organizacjach takich jak UNESCO, Commonwealth of Learning, OECD, Google i American Educational Research Association.
Zespół CARDET z powodzeniem uczestniczył w projektach w ponad 45 krajach, z których kilka było wspieranych przez Komisję Europejską, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Microsoft, Google, The Commonwealth of Learning, międzynarodowe agencje i rządy na całym świecie.
Ośrodek wyróżnia się wyjątkowo starannym podejściem do planowania, wdrażania, realizacji i oceny projektów w różnych kontekstach. Zespół zarządzający jest wspierany przez 10 członków zarządu i rady doradczej, którzy są międzynarodowymi weteranami w edukacji, biznesie, badaniach i ewaluacji. CARDET zatrudnia obecnie 50 pełnoetatowych i niepełnoetatowych pracowników oraz współpracuje z setkami zdeterminowanych wolontariuszy. Większość członków zespołu posiada tytuły naukowe (magistra i/lub doktora) w dziedzinach edukacji, metodologii badań, nauk społecznych, biznesu, projektowania instrukcji, tworzenia stron internetowych i ewaluacji.
CARDET jest formalnym członkiem Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Miejsc Pracy, która zrzesza państwa członkowskie, firmy, partnerów społecznych, organizacje non-profit i dostawców usług edukacyjnych, podejmujących działania w celu rozwiązania problemu braku umiejętności cyfrowych w Europie. CARDET jest również ambasadorem i punktem kontaktowym dla EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) - https://ec.europa.eu/epale/ na Cyprze.

INNOVA to prywatny akcelerator technologii i biznesu, założony w Rzymie w 1993 roku. Oferuje usługi inkubacji i akceleracji dla startupów i innowacyjnych firm działających w obszarze przełomowych technologii w dziedzinie ICT (sztuczna inteligencja, internet rzeczy, uczenie komputerowe, technologie Industry 4.0) i biotechnologii. INNOVA posiada oddziały we Włoszech, Polsce (TECH-IN), Hiszpanii (INGENIERÍA y INNOVACIÓN), Wielkiej Brytanii (INAVYA) i USA (ICG - Boston). Spółka amerykańska działa w ramach Cambridge Innovation Centre (MIT Incubator), wspierając tworzenie nowych amerykańsko-unijnych partnerstw typu venture capital scaleup.
INNOVA zapewnia specjalistyczne wsparcie w zakresie walidacji technologii, akceleracji rynku, ochrony praw własności intelektualnej i internacjonalizacji. Główne obszary specjalizacji obejmują ocenę innowacji, walidację technologii, transfer technologii i wprowadzanie na rynek.
INNOVA posiada własne wewnętrzne laboratorium badań stosowanych (LABOR), certyfikowane przez włoskie Ministerstwo Badań i posiadające kompetencje w zakresie projektowania, prototypowania i testowania w sektorach takich jak mechanika, IT, elektronika i chemia. LABOR jest również ważnym partnerem technologicznym w projektach finansowanych przez Komisję Europejską, w szczególności w systemach finansowania dedykowanych dla SME (SME Instrument, EIC.)
Fundusz kapitału startowego na wczesnym etapie uzupełnia model biznesowy firmy INNOVA poprzez technologiczny fundusz kapitału ryzyka - INVENT, który do tej pory uruchomił ponad 80 start-upów, a obecnie posiada udział w 14 start-upach high-tech i uniwersyteckich spin-offach we Włoszech i Wielkiej Brytanii, które działają w dziedzinach sztucznej inteligencji, zastosowań kosmicznych, urządzeń medycznych i innowacyjnych materiałów.
Zespół INNOVA oferuje również pomoc firmom w ukończeniu rund finansowania serii A (optymalizacja produktów i bazy użytkowników) i B (rozszerzenie zasięgu rynku). Dodatkowo świadczy usługi doradctwa technicznego i konsultacji dla międzynarodowych firm, wiodących ośrodków badawczych i uniwersytetów w całej Europie oraz partnerów instytucjonalnych, wśród których znajdują się m.in. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy.
W swojej niezmiennej od 1993 roku misji łączenia badań i rynku, INNOVA:
- posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i współtworzeniu projektów finansowanych przez UE. W ciągu ponad 25 lat koordynowała 24 projekty i była zaangażowana w ponad 100 jako partner techniczny świadczący usługi w zakresie rozwoju oprogramowania software, specjalistycznych szkoleń, modelowania biznesowego, oceny sytuacji w zakresie praw własności intelektualnej oraz komunikacji naukowej.
- Zainicjowała ponad 1500 międzynarodowych działań w zakresie transferu technologii na poziomie europejskim.
- Przeprowadziła ponad 8000 godzin szkoleń na całym świecie w zakresie innowacji, transferu technologii, praw własności intelektualnej i internacjonalizacji technologii.
- Promuje ponad 80 nowych przedsiębiorstw utworzonych w sektorze zaawansowanych technologii, zwłaszcza w dziedzinie technologii cyfrowych, zastosowań kosmicznych i urządzeń medycznych.
- Przeprowadziła badania porównawcze LCA i LCC w ramach kilku europejskich projektów badawczo-rozwojowych.
Od 2018 roku INNOVA jest Ambasadorem Startup Europe, a od stycznia 2020 roku jest koordynatorem projektu wspieranej przez UE inicjatywy B-HUB for EUROPE mającej na celu stworzenie europejskiego centrum wspierającego przyspieszenie wprowadzania i rozpowszechniania technologii blockchain na rynku.

Animacje Edukacyjne i Mobile Learning. Firma łączy projektowanie gier, technologię gier, projektowanie instruktażowe i psychologię, aby w pełni opanować sztukę tworzenia gier edukacyjnych, symulacji i szkoleń. Wszystkie projekty są precyzyjnie dopasowane do indywidualnych potrzeb ich klientów. Co więcej, firma integruje elementy neurobiologii edukacyjnej w klasie, aby poprawić efektywność uczenia się i nauczania.
Jako innowacyjna firma zamująca się produkcją eLearningu, wnosi transformacyjną siłę sztucznej inteligencji do rozwoju i wdrażania eLearningu. Praktycznie każda firma lub organizacja może skorzystać z eLearningu napędzanego przez AI. AI jest w stanie usprawnić proces uczenia się, co skutkuje lepszym transferem wiedzy, obniżeniem kosztów, większą przejrzystością wyników eLearningu, wdrożeniem programu opartego na danych oraz zdolnością do zapewnienia głęboko angażujących osobistych doświadczeń edukacyjnych dla słuchaczy na wszystkich poziomach organizacji.
Dla Innovation Frontiers IKE uczenie się nigdy nie jest podejściem uniwersalnym, dlatego też każde rozwiązanie edukacyjne, które tworzy jest dostosowane do indywidulanych celów i potrzeb organizacji. Ich klienci często wiedzą, co ich uczniowie powinni wiedzieć, ale mogą nie znać najlepszego sposobu, aby to osiągnąć.
Ponadto, Innovation Frontiers IKE opracowuje, wdraża i koordynuje europejskie projekty edukacyjne związane z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, robotyką, korepetycjami online, produkcją cyfrowych zasobów edukacyjnych, tworzeniem multiplatformowych gier edukacyjnych, zarządzaniem i optymalizacją platform edukacyjnych, edukacją medialną oraz integracją ICT w klasach szkolnych w celu usprawnienia procesu nauczania.